Marys Medicine

 

Am_2004.frm.fmÅrsmelding /
Annual Report 2004

Bildet på omslaget illustrerer det katastro-fale jordkskjelvet ved Sumatra den 26. desember 2004. Skjelvet forårsaket en gigantisk flodbølge (tsunami) i det Indiske hav, og førte til tap av nær 300.000 men-neskeliv.
The picture on the cover illustrates the catastrophic earthquake near Sumatra on 26 December 2004. This earthquake gen-erated a huge tsunami in the Indian Ocean, claiming nearly 300,000 human lives. Ansvarlig redaktør: Instituttveien 25 N-2027 KjellerNorge Trykking: Interface Media as


About NORSAR NORSAR er en uavhengig stiftelse som på ideelt og samfunnsnyttig NORSAR is an independent founda- grunnlag har som vedtektsfestet formål å: tion, with the following objectives: Utføre forskning og utvikling innen geofysiske og datatekniske Conduct research, develop- ment, and consultancy within Arbeide for anvendelse av denne forskningens resultater i praksis geophysics and related com-puter systems developments til fremme av norsk nærings- og samfunnsliv Promote the application of Bidra til opparbeidelse og utvikling av kompetanse og utdanning these research results for the av fagpersonell innen stiftelsens fagområder benefit of the Norwegian soci- Fungere som nasjonalt kompetanse- og driftssenter knyttet til ety and Norwegian industry avtalen om forbud mot kjernefysiske prøvesprengninger Enhance the professional level of competence and con- Forskningen ved NORSAR utføres i tre hovedområder: tribute to improved education 1. Utvikling av metoder og systemer for seismisk overvåkning og in geophysical disciplines verifikasjon av prøvestansavtalen Act as a national resource 2. Grunnleggende seismologisk forskning knyttet til registrering av center for verifying the Com- små og store jordskjelv og risiko ved jordskjelv prehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) 3. Utvikling av metoder og programvare for seismisk modellering av geologiske strukturer The research activity at NORSAR comprises three main areas: NORSAR ble opprinnelig etablert som avdeling under daværende NTNF Development of methods for 1. juli 1970 på bakgrunn av en regjeringsavtale mellom Norge og USA seismological monitoring and om seismologisk forskning og utvikling (St. Prp. 128, (1967/68)). verification of the CTBT Stiftelsen NORSAR ivaretar i dag Norges Forskningsråds forpliktelser i Basic seismological research forbindelse med regjeringsavtalen.
relating to earthquake moni- I og med Stortingets ratifikasjon av den kjernefysiske prøvestans- toring and seismic hazard avtalen (St. Prp. 41, (1998-99)) er NORSAR fra 1. juli 1999 etablert som norsk nasjonalt datasenter for verifikasjon av avtalen.
Development of methods and software for seismic model- NORSAR er i dag et internasjonalt anerkjent forskningssenter innen ling of geological structures seismologi, med 47 ansatte og en omsetning i 2004 på ca 46 millioner NORSAR was established with basis in a Government-to-Government agreement between Norway and the United States, dated 15 June 1968. Initially administered by the Research Council of Norway, NORSAR obtained status as an independent foundation on 1 July 1999.
With the ratification of the Com-prehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) by the Norwegian Parliament, NORSAR has been established as the Norwegian National Data Center (NDC) for NORSARs hovedkontor og datasenter på Kjeller.
treaty verification. NORSAR's main office facilities and data center at Kjeller. NORSAR is today an internationally recognized scientific center, with a staff of 47 employees, and with a revenue of 46 million NOK in 2004.
Styrets beretning Report from the Board of Directors NORSAR is an independent founda- NORSARs vedtektsfestede formål er på ideelt og samfunnsnyttig tion established for the purpose of grunnlag å drive forskning og utvikling innen geofysiske og data- conducting research and develop- tekniske fagområder, fungere som nasjonalt kompetanse- og ment in geophysics and geophysi- driftssenter knyttet til avtalen om forbud mot kjernefysiske prøve- cal software, to promote the sprengninger, arbeide for anvendelse av denne forskningens resul- application of research results for the benefit of the Norwegian soci- tater i praksis til fremme av norsk nærings- og samfunnsliv, og bidra ety and Norwegian industry, and to til opparbeidelse og utvikling av kompetanse innen stiftelsens fagfelt, act as a national resource center herunder utdanning av fagpersonell, samt andre aktiviteter som står i for verifying compliance with the forbindelse hermed, herunder samarbeid med, deltagelse og eierskap Comprehensive Nuclear-Test-Ban i andre selskaper og organisasjoner. Treaty (CTBT). Furthermore, Virksomheten er organisert i de tekniske avdelingene NDC (National NORSAR is to maintain and further develop the professional compe- Data Center), Seismologi og Seismisk Modellering, samt en admini- tence within its areas of activitiy, strativ avdeling og en systemgruppe. and to cooperate with other orga- NDC står for driften av feltanlegg, samt registrering, transmisjon, nizations, including establishing prosessering og analyse av seismiske data. Avdelingen for Seismologi joint ownership where appropriate. er orientert mot forskning, utvikling og anvendelse av metoder innen NORSAR's activities are organized seismologi, blant annet for å sikre at NORSAR opprettholder og in three technical sections: videreutvikler den nødvendige nasjonale kompetanse for verifikasjon National Data Center (NDC), Seis- av prøvestansavtalen. Seismisk Modellering utfører FoU, påtar seg mology and Seismic Modelling, oppdragsforskning og utvikler programvare, hovedsakelig for petro- together with one administrative leumsindustrien. section and an IT-department.
NORSARs hovedvirksomhet er lokalisert i Instituttveien 25, 2007 NDC is responsible for operating Kjeller, Skedsmo kommune, og med et avdelingskontor i the field installations as well as transmission, recording, process- Thormøhlensgate 55, Bergen. Feltanleggene ligger i Hedmark, i ing and analysis of the recorded Finnmark, på Svalbard og Jan Mayen. Vedlikeholdssenteret for felt- data. The Seismology section anleggene er lokalisert i Ajerhagan 98, Hamar.
focuses on research, development and application of seismological methods, with a main purpose NORSARs etablering i 1968 var grunnlagt på et deteksjonsseismolo- being to maintain and develop fur- gisk samarbeid mellom Norge og USA nedfelt i en bilateral regjerings- ther the professional competence avtale, St Prp. nr. 128, 1967-68. Etter mer enn 35 år er dette required for national CTBT verifica- forskningssamarbeidet fremdeles aktivt, og oppdrag innen dette tion functions. The section for Seismic Modelling carries out R&D samarbeid med USA utgjorde i 2004 omlag 16% av NORSARs sam- projects, provides expert consult- lede driftsinntekter. Året 2004 var det fjerde året i en 5-årig ram- ant services and develops software meavtale med amerikanske samarbeidspartnere. products for use in the petroleum I St prp nr 41, 1998-99, om samtykke til ratifikasjon av prøvestans- avtalen (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) utpekes NORSAR has its headquarters at NORSAR til å fungere som norsk nasjonalt datasenter og til å forestå Kjeller. NORSAR's field mainte- den tekniske gjennomføringen av Norges verifikasjonsoppgaver. nance section is located at Hamar, Videre forutsettes NORSAR å opprettholde og videreutvikle den nød- and a branch office for seismic vendige tekniske og vitenskapelige ekspertise for å bistå norske myn- modelling is located in Bergen. The digheter (Utenriksdepartementet) i spørsmål knyttet til etterlevelse field installations are located in av traktaten. Proposisjonen følges opp med en årlig finansiering fra Hedmark, Finnmark, Spitsbergen and Jan Mayen. Utenriksdepartementet som skal sette NORSAR i stand til å utføre dette oppdraget. Det økonomiske bidraget til dette prosjektet utgjorde 28% av NORSARs driftsinntekter i 2004. Styret ser i denne The establishment of NORSAR in forbindelse med bekymring på utviklingen i UD-bevilgningen, og den 1968 was based upon a Govern- reduksjon i midler som stilles til rådighet for NORSAR for å løse den ment-to-Government agreement oppgaven NORSAR ble tildelt av Stortinget ved ratifikasjon av between Norway and the United Prøvestansavtalen i 1999. Videreføring av kompetanse internt og States, covering cooperation in opprettholdelse av NORSARs omdømme som en faglig ledende, inter- seismological research and devel- nasjonal aktør innen seismologi og prøvestanskontroll er i denne sam- opment. This agreement is con- menheng viktige tema å fokusere på for NORSAR framover.
tained in Parliament Proposition No. 128 (1967-68). After more I en overgangsperiode på 5 år fra fristillingen av NORSAR som than 35 years, this cooperation is stiftelse pr 1.7. 1999, yter Norges Forskningsråd (NFR) en utvidet still ongoing, and US-financed støtte til strategiske programmer ved NORSAR. Denne støtten setter projects comprised about 16% of NORSAR i stand til å etablere et styrket faglig og forretningsmessig NORSAR's revenues in 2004. The fundament for framtiden. NORSARs prosjekter finansiert eller del- year 2004 was the fourth year finansiert av NFR omfatter strategiske instituttprogrammer (SIP), under the current 5-year frame- kompetanseprosjekter med brukermedvirkning (KMB) og brukerstyrte work agreement with our coopera-tive partners in the United States.
innovasjonsprosjekter (BIP). Inkludert delfinansieringer fra industrien og egenfinansiering fra NORSAR utgjorde slike prosjekter ca 23% av The Comprehensive Nuclear-Test- prosjektinntektene i 2004. Ban Treaty (CTBT) was ratified by Norway in 1999 (St. Prp. No. 41 Avdelingen for Seismisk Modellering registrerte i 2004 igjen økende (1998-99)). As part of the ratifica- interesse fra oljeselskap og kontraktører, men en synkende dollarkurs tion process, the Norwegian Parlia- gjorde at denne avdelingen, som har storparten av sine inntekter i ment assigned to NORSAR the dollar, fikk en inntektssvikt.
responsibility of functioning as the Norwegian National Data Center Årsregnskap for 2004 viser driftsinntekter på tilsammen 46.456 mill (NDC) for treaty verification. Fur- kroner. Driftsresultatet ble 0.831 mill kroner, og årsresultatet på thermore, NORSAR was given the 1.882 mill kroner, omlag 1.3 mill kroner lavere enn budsjettert. responsibility to ensure that the Ordinært finansregnskap ble negativt med 0.450 mill kroner, noe som necessary technical and profes- skyldes NORSARs relativt høye inntektsandel i dollar og avtagende sional competence was estab- dollarkurs gjennom året. lished to assist Norwegian authorities in questions regarding Totalkapitalen pr 31.12.2004 var på 48.5 mill kroner, mens egen- treaty compliance. The Ministry of kapitalen beløp seg til 28.2 mill kroner, tilsvarende en egen- Foreign Affairs provides funding for kapitalandel på 58.1%.
NORSAR for this purpose. In 2004, Investeringer utgjorde 1.128 mill kroner i 2004. NORSARs likviditets- this funding comprised 28% of beholdning pr 31.12.2004 var 16.5 mill kroner. NORSARs likviditet er NORSAR's revenues.
tilfredsstillende. The Board of Directors expresses concern with the recent reductions Årsresultatet for Stiftelsen NORSAR er in funding by the Norwegian Minis- try of Foreign Affairs with regard to Overført til annen egenkapital NORSAR's CTBT-related activities. This concern mainly addresses Avsetning vedr. feltanlegg NORSAR's ability, in the long term, Totalt disponert to carry out the tasks that were assigned to the institution by the I disponeringen av årsresultatet er det avsatt kr 1.500.358 i forbin- Norwegian Parliament during the delse med offentlig pålegg om rydding og fjerning av NORSARs treaty ratification process. A topic seismiske feltanlegg i Finnmark og på Svalbard ved en eventuell of particular concern is to maintain the professional competence at framtidig avvikling av disse anleggene. NORSAR to support future treaty Driftsresultatet tilsvarer en resultatgrad på 1.8% av driftsinntektene, noe som er betydelig lavere enn budsjettert (5.6%), og ligger under During a five-year period (1999- Nærings- og handelsdepartementets målsetting på 3% for institutt- 2004) NORSAR has received sup- plementary funding from the Styret vurderer imidlertid totalt sett framtidsutsiktene som gode, og Research Council of Norway in con- stiftelsen er i en god økonomisk stilling. Forutsetningen om fortsatt nection with the establishment of NORSAR as an independent foun- drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.
dation. The purpose of this funding was to support strategic research programs at NORSAR during a Ferdig utbygging og sertifisering av NORSAR som norsk nasjonalt transitional period. Projects that datasenter under prøvestansavtalen (CTBT) er et prioritert mål i are fully or partly financed by the NORSARs 5-årige strategiplan for perioden 2000-2005. I 2004 ble det Research Council include Strategic Institute Programs as well as gjennomført en omfattende teknisk oppgradering av den seismiske competence-building projects with målestasjonen på Svalbard (AS72). Videre planlegging for etablering industry support and various inno- av infralyd-stasjonen ved Karasjok ble utsatt til 2005 på grunn av vation projects, also supported by reduserte bevilgninger over statsbudsjettet. Et annet mål er å industry. Altogether, including opprettholde og videreutvikle NORSAR som et internasjonalt kompe- industry support and NORSAR's tansesenter i seismologi. Som et ledd i dette vektlegges forsknings- own contributions, such projects samarbeidet med amerikanske Lawrence Livermore National comprised 23% of NORSAR's Laboratory, United States Geological Survey (USGS), Kola Regional revenues in 2004. Seismological Centre og PTS (Provisional Technical Secretariat) ved The section for Seismic Modelling CTBTO i Wien. USA-samarbeidet er det betydeligste i volum, med flere noted during 2004 an increased samtidige forskningskontrakter, bl a en ny kontrakt vunnet i 2004 i interest for its products and ser- åpen konkurranse.
vices from oil companies and con-tractors, but a declining dollar Ialt 10 forskere fra EU-land hadde i 2004 forskningsopphold ved exchange rate led to a shortfall in NORSAR som et ledd i et prosjektet knyttet til subprogrammet the revenues for this section, Transnational Access to Research Infrastructures (ARI) under Human Potentials Programme. Forskerne får i dette prosjektet støtte til which has most of its income in US opphold ved NORSAR for å utnytte NORSARs infrastruktur, databaser og kompetanse. Prosjektet ble avsluttet i 2004, og erfaringene er så gode at NORSAR vil søke igjen ved ny utlysning i 2005. NORSAR's gross revenue during 2004 was 46.456 MNOK and the Bilateralt samarbeid mellom NORSAR og andre medlemsland i CTBT, operating profit was 0.831 MNOK. samt aktiv deltagelse i prøvestansorganisasjonens styringsorganer, Including financial transactions, representerer prioriterte aktiviteter for å opprettholde og styrke the overall profit in 2003 was NORSARs internasjonale profil. NORSARs deltagelse i senter for frem- 1.882 MNOK, which was approxi- ragende forskning, International Centre for Geohazards (ICG), repre- mately 1.3 MNOK less than bud- senterer en langsiktig FoU-virksomhet innen bl.a. jordskjelvrisiko, og geted. The financial result (excluding extraordinary financial kan gi gode utviklings-muligheter for et av NORSARs kjerneområder. transactions) was negative (-0.450 ICG representerer en form for alliansebygging mellom instituttsektor MNOK), due to a declining dollar og U&H sektor som kan komme til å gi interessante synergieffekter exchange rate combined with the fact that NORSAR has much of its NORSARs satsing på mikroseismisk monitorering har vakt interesse i income in US dollars. By the end of gruveindustrien og funnet sin anvendelse ved spesielle undersøkelser i 2004, NORSAR's capital assets comprised 48.5 MNOK, and the forskningssammenheng. Et nærmere samarbeid med USGS knyttet til total equity was 28.2 MNOK undersøkelser av San Andreas-forkastningen i California er muliggjort (58.1% of total assets).
gjennom denne satsingen. Anvendelser i petroleumssektoren er frem-deles et primært ønske som det arbeides mot, men utviklingen går NORSAR's total investments during langsommere enn tidligere antatt.
2004 comprised 1.128 MNOK. The liquid capital was 16.5 MNOK by Oppdragsmengden innen seismisk modellering økte i 2004, og den the end of the year, which the kundekontakt som denne aktiviteten representerer vil gi viktige Board considers to be satisfactory. impulser og støtte til strategiplanens målsetting om å opprettholde og NORSAR has allocated 1.5 MNOK videreutvikle NORSAR som et anerkjent og ledende forskningsinstitutt of the operating profit in a fund for innen dette fagområdet.
future environmental restoration at the field sites in Finnmark and Våren 2004 ble det nedsatt et internt utvalg på 8 medlemmer for vurdering av en ny organisering ved NORSAR. Høsten 2004 ble det NORSAR's operating profit corre- besluttet å oppløse den eksisterende avdelingsstrukturen med tre sponds to 1.8% of the total reve- fagavdelinger og erstatte den med 6 forskningsprogrammer. Den nye nues for 2004. This is considerably organiseringen trer i kraft fra 1.1.2005.
below the budgeted level of 5.6% and is also lower than the guideline Arbeidsmiljø og personale
of 3% established by the Norwe- Pr 31.12.2004 var det 47 ansatte ved NORSAR (opp fra 46 i 2003) gian Ministry of Trade and Indus- hvorav tre hadde arbeidsplass ved feltavdelingen på Hamar og tre ved kontoret i Bergen. Det ble utført 43.7 årsverk ved bedriften i 2004.
Nevertheless, the Board of Direc- NORSAR har tilrettelagt arbeidsforholdene ved bedriften for tors considers NORSAR's future arbeidstakere av begge kjønn og praktiserer kjønnsmessig like- prospects to be promising, and considers the financial status to be Med bakgrunn i sterkt økende pensjonsforpliktelser, vedtok styret i 2004 å søke om at NORSARs ordning med avtalefestet pensjon (AFP) fra 62 år i Statens pensjonskasse avvikles og erstattes med en til- The completion of NORSAR as the svarende ordning fra 65 år med virkning fra 1.1.2005. Norwegian National Data Center Sykefraværet har de senere år vært lavt ved NORSAR, og var i 2004 for verifying compliance with the på 1.7%, inkludert fravær ved barns sykdom. Det har ikke forekom- Comprehensive Test-Ban-Treaty (CTBT) has been a main priority in met eller blitt rapportert arbeidsuhell eller ulykker knyttet til NORSARs the five-year strategic plan (2000- 2005) for NORSAR. During 2004, a Arbeidsmiljøet anses som godt, og søkes kontrollert og opprettholdt comprehensive technical upgrade gjennom aktiv dialog mellom ledelse og personale, internt HMS of the auxiliary seismic array arbeid, og et system for kvalitetssikring.
(AS72) at Spitsbergen was carried out. Further planning for establish- NORSARs driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. ing the one Norwegian IMS station NORSARs framtid avhenger av institusjonens evne til å framstå som that remains to be built, the infra- en god arbeidsplass og et respektert og fremgangsrikt forsknings- sound array at Karasjok, Northern Norway, was postponed until 2005 institutt. Styret takker hver enkelt medarbeider for bidrag til å oppnå because of reductions in the Nor- wegian Government's financial support to NORSAR. International cooperation has always been a key aspect of NORSAR's research activities. A strategic goal is to maintain and


strengthen NORSAR as an interna- NORSAR's participation in the nal reorganization. Based on the tional center of excellence in the "International Centre for Geohaz- recommendations from this com- field of seismology. Toward this ards" (ICG) represents a long-term mittee it was decided to replace goal, emphasis is placed on con- R&D commitment within fields the existing organization (compris- tinuing our long-standing techni- such as earthquake hazard, and ing three research sections) with a cal cooperation with key research will provide a stimulus for future program-oriented structure, focus- partners such as the US Depart- development in this key area. ing on six research programs. In ment of Defense, Lawrence Liver- Established as a research consor- addition, a marketing unit will be more National Laboratory (LLNL), tium under the ‘Research Centre of established. The new organization United States Geological Survey, Excellence' program, ICG is will become effective 1 January Kola Regional Seismological Centre expected to provide important syn- (KRSC) and the Provisional Techni- ergy effects between participating cal Secretariat of the CTBT Organi- universities and R&D organiza- Personnel and working
zation (CTBTO) in Vienna, Austria. In particular, NORSAR has a num- Microseismic monitoring was NORSAR had 47 employees at the ber of ongoing research contracts established in 1999 as a new area end of 2004, three of which were with the United States, awarded in of activity at NORSAR. In 2004, we working at the field maintenance open international competition.
have established cooperation with center at Hamar and another three During 2004, a total of 10 scien- USGS regarding investigations of at the branch office in Bergen. A tists from EU countries conducted the San Andreas fault in California. total of 43.7 man-years of work research at NORSAR, funded under Another important topic which is was conducted during 2004. the EU program "Transnational being considered is microseismic Total sick leave at NORSAR was Access to Major Research Infra- monitoring of unstable mountain 1.7% during 2004. No accidents, structures" (ARI), which is part of slopes. To make use of this tech- injuries or incidents causing pollu- the "Human Potentials Pro- nology to record and process tion of the environment have been gramme". During this project, the microseismic data for the petro- recorded in connection with NOR- visiting scientists received financial leum industry remains a main SAR's activities during the year.
support for their stay in Norway goal, but the development of appli- and were provided with access to cations directed toward this indus- The working environment at NOR- NORSAR's infrastructure and data- try is slower than previously SAR is considered satisfactory. bases, besides engaging in cooper- NORSAR encourages the improve- ative research together with ment of this environment through The section for Seismic Modelling NORSAR scientists. This program an active dialog between employ- increased its activities in 2004. The was completed in 2004, and based ees and management, and through close contact with customers rep- on the positive experience, we are emphasis on HSE-work and quality resented by this activity will give applying for a follow-up program in important impulses to the goal of the strategic plan to maintain and NORSAR's future prospects depend develop further NORSAR as an NORSAR will maintain its focus on on the efforts of each individual internationally recognized and cooperation with prominent employee and their working leading research institution within research institutions in countries together as a team. The Board of participating in the work of CTBTO Directors thanks each individual for in Vienna, and will continue its their contributions during the past In early 2004, NORSAR established technical contributions to the a committee of 8 employees to CTBTO policy-making organs. consider various options for inter- Resultatregnskap 2004 / Profit and Loss 2004
Midler fra NFR / Grants from the Research Council of NorwayProsjektmidler fra UD / Funding by the Ministry of Foreign AffairsAndre salgs- og opp- dragsinntekter / Other sales
and project income

Sum driftsinntekter /
46 455 659
46 598 926
Total operating revenue
Lønn og sosiale kostnader / Payroll and social costs Avskrivninger / Depreciation Andre driftskostnader / Other operating expenses Administrative kostnader / Administrative expenses
Sum driftskostnader /
45 624 344
44 875 905
Total operating expenses
Driftsresultat / Operating result Netto finansposter / Net finan- cial transactions
Resultat / result
Ekstraordinær inntekt / Extra- ordinary income
Årsresultat / Annual Net
Balanse 2004 / Balance 2004
Eiendeler / Assets
Anleggsmidler / Fixed assets
Oppdrag i arbeid / Work in progress Debitorer / Debitors Andre kortsiktige fordringer / Other short-term receivables Kasse, bank / Cash, bank Sum eiendeler / Total
48 544 224
50 515 304
Egenkapital / Equity
Grunnkapital / Basic capital
Overkursfond / Share premium reserveAnnen egenkapital / Other equity
Avsetning vedr. feltanlegg /
Allocation field installations Sum egenkapital / Total
28 197 390
26 315 841
Gjeld / Liabilities
Langsiktig gjeld / Long-term
debt Leverandørgjeld / Suppliers Skyldige avgifter og skatte- trekk / Tax withholding reserves Skyldig lønn og feriepenger / Payable salary and holiday pay Annen kortsiktig gjeld / Other short-term liabilities
Sum gjeld / Total
20 346 834
24 199 363
Sum Egenkapital og
48 544 224
50 515 304
Gjeld / Total Equity and
Liabilities

Styre Stiftelsen NORSAR
Board of Directors
Professor Olav Eldholm, UiO, lederSiv. ing. Nils Marås (til 30. juni)Bjørn Grandal (fra 1. juli)Forskningssjef Olav Njølstad, Det norske Nobelinstitutt Prosjektleder Hege M. Nordgård Bolås, Statoil Forskningssenter Seniorforsker Tormod Kværna, Administrasjon /
Seismologi / Seismology
Hilmar Bungum, forskningsleder Anders Dahle, adm. direktør Frode Ringdal, senior vitenskapelig Winnie Lindvik, personallederLinda B. Loughran, ansvarlig Jan Inge Faleide, seniorforsker Steven J. Gibbons, forsker Mette B. Sandvold, økonomiansvarlig Tormod Kværna, seniorforsker Rune Lindvik, driftstekniker Conrad Lindholm, seniorforsker Turid Schøyen, sekretær Nils Maercklin, post-doc. stipendiat Marion Lohne Mykkeltveit, sekretær/ Volker Oye, forsker bibliotektar Michael Roth, seniorforskerJohannes Schweitzer, seniorforsker Nasjonalt Datasenter /
Seismisk Modellering /
National Data Center (NDC)
Jan Fyen, leder NDC Håvar Gjøystdal, ansvarlig, Svein Mykkeltveit, program- prosjekter og tjenester Arve E. Mjelva, ansvarlig, software Ulf Baadshaug, nestleder NDC Vidar Døhli, senior systemingeniør Vetle Vinje, ansvarlig markedsføring Kamran Iranpour, softwareutvikler Håkan Bolin, softwareutvikler Frode Johansen, systemingeniør Gregory T. Hibbard, salgssjef Berit Paulsen, analysesjef Einar Iversen, vitenskapelig rådgiver Nils K. Schøyen, systemsjef Håvard Iversen, senior software- Jørgen Torstveit, driftssjef Renaud Laurain, stipendiat Isabelle Lecomte, seniorforsker Paul W. Larsen, feltsjef Lars W. Lind, softwareutvikler Kjell Arne Løken, senior feltingeniør Joachim Mispel, seniorforsker Karl Otto Oppegård, feltingeniør Stein Inge Moen, seniorforskerLudovic Pochon-Guerin, software- Ketil Åstebøl, seniorforsker Bergen
Åsmund Drottning, seniorforsker
Camilla T. Dræge, forsker
Tor Arne Johansen, seniorforsker


Nasjonal datasenter (NDC) National Data Center (NDC) NORSAR operates the Norwegian National Data Center (NDC) for Norges tekniske forpliktelser i henhold til prøvestansavtalen (CTBT: verifying the Comprehensive Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) blir ivaretatt av det Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT). nasjonale datasenteret (NDC), som er organisert som en avdeling ved The NDC is responsible for operat- ing the six Norwegian stations which form part of the Interna- NDCs oppgave omfatter blant annet drift av seks norske stasjoner i tional Monitoring System (IMS), as det globale nettverket av stasjoner International Monitoring System well as for transmitting the data (IMS), og transmisjon av data til det internasjonale datasenteret from these stations to the Interna- (IDC) ved prøvestansorganisasjonen i Wien. tional Data Centre (IDC) of the CTBTO in Vienna. Av de seks IMS-målestasjonene lokalisert til norsk territorium er fire seismiske, én er for infralyd og én for radioaktivitet. Til sammen er Six monitoring stations, compris- disse stasjonene utstyrt med 119 måleinstrumenter. De seismiske ing altogether 119 field instru- stasjonene ved Hamar og Karasjok er såkalte primærstasjoner i over- ments, will be located on våkingsnettverket. Stasjonen ved Hamar ble sertifisert i 2000, mens Norwegian territory as part of the future IMS. Four of these are seis- stasjonen ved Karasjok oppnådde slik status i 2001. Sertifisering mic stations, one is for infrasonic innebærer oppfyllelse av alle tekniske krav som stilles til stasjoner i recording and one for radionuclide monitoring. The seismic stations at De seismiske stasjonene ved Longyearbyen og på Jan Mayen er Hamar and Karasjok are so-called såkalte sekundærstasjoner i overvåkingsnettverket. Begge stasjonene primary stations in the monitoring bidrar allerede med data til IDC, men de er foreløpig ikke sertifisert. network. The Hamar station was certified for inclusion into IMS Stasjonen for infralyd i Karasjok forventes etablert i 2005 eller 2006.
already in 2000, while the station NORSARs målestasjon for radioaktivitet i luft ble etablert i 2001 i near Karasjok achieved such status lokaler tilhørende Kongsberg Satellite Services AS (KSAT) på Platå- berget ved Longyearbyen. KSAT står for den stedlige driften av denne The seismic stations at Longyear- stasjonen, i nært samarbeid med personell ved NORSARs datasenter bye, Spitsbergenn and on the på Kjeller. Stasjonen ble sertifisert i 2003. Denne stasjonen deltar island of Jan Mayen are so-called også i et eksperiment for utvikling av utstyr og metoder for måling av auxiliary stations in the monitoring edelgasser, som spiller en viktig rolle i påvisning av kjernefysiske network. Both stations currently prøvesprengninger. contribute data to the IDC, but they are not yet certified. The Data fra de norske IMS-stasjonene sendes via NORSARs datasenter på infrasound station in Karasjok is Kjeller til det internasjonale datasenteret i Wien. NORSAR etablerte i expected to be constructed in 2005 1999 et såkalt uavhengig innsamlingsnett for kommunikasjon innen Norge, mens videreformidling til Wien skjer via prøvestansorganisa- NORSAR's monitoring station for sjonens globale kommunikasjonsinfrastruktur. Pr 31. desember 2004 airborne radionuclides was estab- sendes data fra de fire seismiske stasjonene samt målestasjonen for lished in 2001 within the premises radioaktivitet til Wien.
of Kongsberg Satellite Services AS Drift av de norske IMS-stasjonene med tilhørende strenge krav til (KSAT) at Platåberget near Long- datakvalitet, regularitet i registrering og transmisjon, og til beredskap yearbyen, Spitsbergen. KSAT is responsible for the daily operation for å kunne håndtere feilsituasjoner, representerer en betydelig of the station, in close cooperation with personnel at NORSAR's data center at Kjeller. The station was certified in 2003. This station also participates in an experiment for development of equipment and methods to detect noble gases, which are of importance for the identification of nuclear explosions.
Norge vil bidra med 6 over- Data from the six Norwegian IMS- våkingsstasjoner i det plan- stations will be transmitted via the lagte globale nettverket Norwegian NDC to the IDC in (IMS). Lokaliseringen av sta- sjonene er vist på figuren.
Vienna. NORSAR has established a so-called independent subnetwork Norway will contribute six for data transmission within Nor- monitoring stations in the IMS: two primary seismic sta- way. Further forwarding of data to tions (Hamar and Karasjok), the IDC takes place through the two auxiliary seismic stations Global Communications Infrastruc- (Longyearbyen and Jan ture established by the CTBTO. As Mayen), one infrasound station (Karasjok), and one of 31 December 2004, data from station for radionuclide mea-


utfordring for NORSAR-ansatte både ved feltavdelingen på Hamar og ved datasenteret på Kjeller. I den forbindelse bygges det opp et internt kvalitets-sikringssystem som vil ivareta prøvestansorganisasjonens krav til drift av stasjoner i IMS-nettverketNORSAR har i 2004 fullført arbei-det med en teknisk oppgradering av den seismiske stasjonen på Janssonhaugen i Adventdalen ved Longyearbyen. Dette arbeidet startet i 2003, og innebar bl. a. en detaljert utredning av de mil-jømessige konsekvenser. Ulike alternativer ble vurdert, og i sam-råd med Sysselmannen på Sval- Bildet viser det nye sentralbygget ved den seismiske stasjonen på Spitsbergen, bard ble det valgt en løsning som og er tatt i april 2004 under arbeid med installasjon av et nytt strømaggregat.
sikret minimale inngrep i den sår- The picture shows the new Spitsbergen array central hut located close to site bare naturen i dette området. SPB4, and was taken during installation of a new power support system in April 2004. Elektronikken for dataregistrering ble erstattet med nytt utstyr som tilfredsstiller prøvestans-organisasjonens krav. Dette the four seismic stations as well The electronics for data acquisi- innebar bl.a. installasjon av as the radionuclide station near tion were replaced with modern Longyearbyen are being transmit- equipment that meets the ted to Vienna.
requirements by the CTBT organi- metre, forbedret utstyr for digit- zation in Vienna, Austria. New alisering og ekthetskontroll av Operating the Norwegian IMS sta- broadband seismometers were dataene samt nytt radiosamband tions represents a considerable deployed at all array sites, and til Longyearbyen. Videre fra challenge for the NORSAR staff, modern digitization equipment as both at the field maintenance cen- Longyearbyen blir dataene nå well as data authentication ter at Hamar, and at the data cen- overført til Kjeller via satellitt. devices were installed. Data ter at Kjeller. It will require Satellittforbindelsen planlegges transmission to Longyearbyen is establishing new and strictly forøvrig erstattet med et sam- by radio, whereas a satellite con- defined procedures as well as band over den nye fiberoptiske nection is used for transmitting placing increased emphasis on the data to NORSAR's data center kabelforbindelsen mellom Sval- regularity of data recording and at Kjeller. During 2005, the satel- bard og Fastlands-Norge i løpet timely data transmission to the lite link will be replaced by a link IDC in Vienna. Anticipating these using the newly established fiber- requirements, NORSAR is devel- Den oppgraderte Spitsbergen- optic cable between Spitsbergen oping an internal quality assur- stasjonen er nå i full operativ and mainland Norway. ance system for the purpose of drift. Den høye kvaliteten av de ensuring that the requirements for The upgraded Spitsbergen array is registrerte dataene er allerede operating IMS stations are met. now fully operational, and the blitt demonstrert, og stasjonen high quality of the recorded data In 2004, NORSAR completed a har vist seg spesielt effektiv for has been demonstrated. The array technical upgrade of the seismic overvåking av seismiske hen- is particularly effective for moni- array at Janssonhaugen in delser i Barentsregionen, inklu- toring seismic events in the Bar- Adventdalen near Longyearbyen ents region, including the former sive det tidligere russiske on the arctic island of Spitsber- Russian test site at Novaya Zem- atomprøvefeltet på Novaja gen. This work started in 2003, lya. Like NORSAR's other seismic and included a detailed assess- stations, the Spitsbergen array ment of the environmental conse- I likhet med NORSARs øvrige recorded the catastrophic earth- quences of various possible seismiske målestasjoner, regi- quake near Sumatra on 26 options. This assessment was strerte Spitsbergen-stasjonen det December 2004, and data from reviewed by the Governor of this array contributed to katastrofale jordskjelvet ved Spitsbergen, and a solution was NORSAR's automatic alert about Sumatra den 26. desember 2004, found which was satisfactory from this earthquake. This alert mes- og data fra stasjonen bidro til at a technical point of view while sage was transmitted to cooperat- NORSAR kunne sende varsel om minimizing the impact on the vul- ing institutions only minutes after hendelsen til samarbeidende nerable environment on this arctic the earthquake occurred.
institusjoner bare minutter etter at jordskjelvet skjedde.
Seismologi og prøvestanskontroll Seismology and CTBT verification NORSAR's seismological group car-ries out applied research and con- Avdelingen for seismologi ved NORSAR utfører anvendt seismologisk sultancy projects in seismology forskning og konsulentvirksomhet innen et stort fagområde. Den and related disciplines. The so- såkalte verifikasjons-seismologien, som er knyttet til kontrollfunk- called "verification seismology" continues to be the central topic, sjonene rundt prøvestansavtalen, utgjør fortsatt det sentrale elemen- and relates to verifying compliance tet. Denne avtalen er hittil underskrevet av 175 land og ratifisert av with the Comprehensive Nuclear- 120 land, men den er ennå ikke trådt i kraft da det fremdeles mangler Test-Ban Treaty (CTBT). This treaty ratifikasjon fra noen nøkkelland. Arbeidet med å videreutvikle has so far been signed by 175 prøvestans-organisasjonen (CTBTO) i Wien fortsetter, med det mål å countries and ratified by 120 coun- ferdigstille kontrollapparatet innen 2007-2008. I dette arbeidet deltar tries, but it has not yet entered NORSAR aktivt på mange plan.
into force because ratification by some key countries is still missing. Oppgavene innen avdelingen for seismologi ved NORSAR kan grup- The work associated with develop- peres som følger: ing the international CTBT monitor- Arbeid som støtter opp om aktivitetene innen det Nasjonale ing system continues, and the Datasenter (NDC) knyttet til driften av de seismiske anleggene, current plan is to complete the analyser av data fra disse, videreutvikling av anleggene og system by 2007-2008. NORSAR has a key role in many aspects of utvikling av nye metoder for best mulig å nyttiggjøre seg Forskning og utvikling knyttet til seismologisk verifikasjon, som The tasks of the seismology group are summarized as follows: er den klart største og viktigste aktiviteten ved avdelingen. Mens UD sammen med CTBTO i Wien er den viktigste finansiering- Work supporting the activities skilden for driften av NDC og NORSARs målestasjoner, er det of the National Data Center USA-baserte finansieringskilder som utgjør hovedgrunnlaget for (NDC) functions. This work verifikasjons-forskningen. Selv om USA ikke har ratifisert relates to operating the seis-mic installations, analyzing prøvestansavtalen, er landet fremdeles en pådriver for å forbedre the recorded data, further metodene for oppdagelse og identifikasjon av kjernefysiske development of the facilities prøvesprengninger, og NORSAR deltar her i åpen konkurranse and methodological research med miljøer som står helt i fronten av den internasjonal forsk- to improve data processing. ningen innen dette felt.
Research and development in connection with seismologi- En spesiell studie av seismiske hendelser er utført for cal verification. This is by far kullgruven i Barentsburg. Kullgruven ligger ca. 50 km the largest activity of the vest for Spitsbergen-stasjonen (SPITS), og 100 km syd seismology group. While the for den seismiske målestasjonen i Kings Bay (KBS).
operation of the field installa- A special study of seismic events has been conducted for tions and the NDC are mainly the Barentsburg coal mine. The mine is located 50 km funded by Norwegian authori- west of the Spitsbergen array (SPITS), and 100 km south of the seismic station at Kings Bay (KBS). ties and the CTBT organiza-tion in Vienna, the most important research projects are carried out under con-tracts with United States agencies. These contracts are obtained in open competition with numerous organizations in the US and other countries.
Research and consultancy within other seismological topics, in particular within seismic hazard analysis. NORSAR has contributed to the development of a new Norwegian standard for earthquake-resistant build-ing codes. Previously, only offshore installations were covered by such codes. How-ever, even in this field most of NORSAR's work is interna-tionally oriented, and is mainly focused on regions where earthquakes represent Diagrammene til venstre viser tidspunkter, antall og styrke av registrerte seismiske hendelser i gruven i Barentsburg fra januar til juli 2004, som kulminerte med et ødeleggende 'jordskjelv', tilsvarende magnitude (styrke) 2 (det øverste røde symbolet). Fargene indikerer kvaliteten av registreringene: rød (best), blått og grønt (dårligst) viser hendelser som kunne detekteres med standard prosessering, mens hendelsene markert med sort farge bare kunne oppdages ved bruk av krysskorrelasjon. The diagrams to the left show time number and magnitude of recorded seismic events in the Barentsburg mine from January to July 2004. The colored symbols represent events detected by standard processing, whereas the black sym- bols correspond to events detected only by cross-correlation. Forskning og konsulentvirksomhet innen andre deler av seismolo-gien, vesentlig knyttet til seismisk risiko. Med bidrag fra NORSAR a much greater hazard than in Norway.
er det nå utviklet en ny norsk standard for å sikre bygninger mot jordskjelv, etter at det tidligere bare var offshore-områdene som Among the activities during 2004, hadde slike regler. Også innen dette felt arbeider imidlertid we mention in particular: NORSAR i hovedsak internasjonalt, og da selvfølgelig mest i NORSAR has completed a con- områder der jordskjelv representerer et mye større problem enn tract with the European Union within the program "Access to Research Infrastructure". Avdelingen for seismologi har i 2004 arbeidet med ca. 10 prosjekter During 2004, NORSAR hosted innen seismologisk verifikasjon, flere av dem relativt store, og med 10 visiting scientists under ca. 20 prosjekter innen andre fagfelt, de fleste av disse av mindre this program, with an aver- age length of stay of 2 months. Aktivitetene i 2004 omfatter blant annet følgende: The work within the new prior- NORSAR har fullført sin 3-årige kontrakt med EU innen "Access to ity area "microseismic moni- Research Infrastructure" der det er lagt til rette for gjesteforskere toring" continues to show både til NDC og til seismologi-avdelingen. I alt 10 gjesteforskere progress, although slower hadde opphold på gjennomsnittlig 2 måneders varighet ved than previously anticipated. NORSAR under dette programmet i 2004. En søknad til EU om et The focus is on monitoring oil oppfølgingsprosjekt er nå til behandling.
and gas reservoir, but the methods also apply to seismic Arbeidet innen det nye satsningsområdet "mikroseismisk moni- monitoring of mines.
torering" fortsetter å utvikle seg, men langsommere enn tidligere A significant part of NORSAR's forventet. Det arbeides her først og fremst mot olje- og gass- research activities are con- reservoarer, men med en forgrening også til seismisk overvåk- ducted within the newly established "International En viktig del av NORSARs forskningsaktiviteter er knyttet til det Centre for Geohazards", nyetablerte Senter for Fremragende Forskning under navnet which is led by the Norwegian "International Centre for Geohazard" (ICG), med Norges Geotechnical Institute with NORSAR as one of the part- Geotekniske Institutt som ledende institusjon og med NORSAR som en av partnerne. In seismic verification, many spe- Innen seismisk verifikasjon er det arbeidet med flere relativt spesiali- cialized research projects are car- serte prosjekter. I det følgende gir vi en kort beskrivelse av ett av ried out. In the following, we disse prosjektene, som omhandler en forbedret metode til å oppdage describe one such project, which små seismiske hendelser.
aims at improving the detection of small seismic events.
Seismisk deteksjon ved
bruk av krysskorrelasjon
Seismiske hendelser som skjer
Cross−correlation function between Maximum = 0.279
master signal and incoming data innenfor et begrenset geografisk område har ofte meget like regi-streringer, siden de har omtrent samme bølgebane. Dersom man registrerer et godt signal fra en hendelse, kan dette signalet Maximum = 33.5
brukes for å oppdage svake sig-naler fra hendelser som skjer i nærheten. Denne teknikken, som utnytter likheten i bølgeformene Data−stream containing a weak signal ved krysskorrelasjon, kan opp- Maximum = 2879.2
dage svakere signaler enn ved vanlig prosessering og endatil oppdage signaler som ligger Signal from Barentsburg mine under støynivået og dermed nor- collapse recorded at SPITS malt ikke er visuelt observerbare. Bølgeformen er nesten å betrakte som fingeravtrykk for et bestemt område og dette gjør det mulig å filtrere bort (ekskludere) signaler Krysskorrelasjonsfunksjon (rød) som framkommer ved å benytte det gode sig- nalet (blått) mot datastrømmen som inneholder et signal som er så svakt at fra andre områder.
det ikke kan oppdages visuelt (svart). Signalet oppdages ved å lete etter I den seismologiske forskning ved NORSAR vil denne metoden nå bli A cross-correlation function (red) is computed by correlating a master signal videreutviklet og testet ved flere (blue) with a data stream that contains a weak, hidden signal (black). The weak signal can be detected as a peak on the cross-correlation trace. anvendelser. Et eksempel på slik anvendelse er knyttet til et seismiske array (SPITS) ca 50 km I denne perioden ble det da opp- bergslag (lite jordskjelv) i unna. Denne registreringen ble daget i alt over 1500 mindre hen- kullgruven i Barentsburg på Sval- benyttet for krysskorrelasjon mot delser (se illustrasjonene), og bard i juli 2004. Denne hen- kontinuerlige registreringer i en forløpet viser at antallet hen- delsen, som medførte periode på ca 7 måneder, med delser pr. døgn avtar mens sammenrasning i en stoll og sikte på å kartlegge forekomsten styrken av hendelsene øker fram forårsaket et dødsfall i gruven, av "mikrojordskjelv" forut for mot det fatale skjelvet ble registrert på NORSARs (bergslaget) i juli 2004. Seismic detection by use of
the application to a rockburst sequence in the Barentsburg coal mine at Spitsbergen. In July 2004, Seismic events which occur within a relatively strong rockburst a small geographical area often occurred, causing a tunnel to col- show very similar waveforms. If a lapse and claiming the life of one good waveform for one event in a mine worker. The rockburst was given region is available, this recorded at the Spitsbergen array "master" signal can be used for some 50 km away, and we used detecting weak signals from this recording to cross-correlate nearby events. This is done by the recorded waveforms for a cross-correlating the waveforms, period of about 7 months prior to which provides a detection poten- the accident. The purpose was to tial that far exceeds what can be map the occurrence of achieved by conventional detection "microearthquakes" during this processing. The master waveform can be considered as a "finger-print" which can be used to match As shown in the illustrations, we waveform from other events in the detected about 1500 small seismic events at the Barentsburg mine during the 7- month period. It can NORSAR is planning to test this be noted that the number of method further and apply it in var- events per day decreased prior to ious practical monitoring situa- the fatal rockburst, while the typi- tions. An example shown here is cal event size increased.
Jordskjelv globalt i 2004 Global seismic activity in 2004 The Sumatra earthquake
Sumatraskjelvet og andre jordskjelv globalt i 2004
and global seismic activity
in 2004

At jordskjelv har et gigantisk destruksjonspotensiale fikk vi igjen erfare en av de siste dagene i 2004 da et det største jordskjelvet på The enormous destructive poten- 40 år brøt langs en nesten 1200 km lang forkastning og forårsaket tial of major earthquakes was tidenes verste tsunami-katastrofe. Jordskjelv som ellers er karakteris- again demonstrated on 26 Decem-ber 2004, when the largest earth- tiske ved at skadene er geografisk begrenset, førte denne gangen til quake for the past 40 years at nær 300,000 mennesker omkom langs strendene til det Indiske occurred near Sumatra along a hav. Store tsunamier er sjeldne, og tsunamien i det Indiske hav fault of almost 1200 km length, avdekket grunnleggende mangler ved de varslingssystemer som and caused the worst known tsu- finnes. Det er vårt håp at denne tragedien fører til at regionale eller nami disaster in history. While helst et globalt system for tsunami varsling blir etablert. Slike sys- earthquakes usually cause temer er p.t. helt ut basert på analyse av seismiske data, fordi slike destruction only in the neighbor- data er tilgjengelige før tsunamibølgen rammer. hood of the epicenter, the tsunami caused about 300,000 deaths in Som tabellen og kartet over destruktive skjelv på neste side viser, several countries bordering the omkom mange mennesker i mindre jordskjelv i 2004, men ingen var Indian Ocean. Large tsunamis are så destruktive som gigantskjelvet 26. desember 2004.
rare, and the Indian Ocean tsu- Rystelsene fra dette jordskjelvet nådde NORSARs instrumenter ved nami uncovered fundamental flaws with the existing warning systems. Hamar ca 12 minutter etter at jordskjelvet startet, og etter ytterligere It is our hope that this tragedy will 7 minutter ble det første varslet sendt ut fra NORSAR med en auto- lead to the establishment of matisk beregnet styrke og lokalisering. Lokaliseringen var rimelig god, regional or (preferably) a global men som ved alle andre observatorier i verden ble styrken under- tsunami warning system. Such vurdert i denne helautomatiske løsningen. warning system are depending on NORSAR ivaretar Norges engagement i den globale overvåkning av analysis of seismic data, since these data are available before the prøvestansavtalen (CTBT), og har derigjennom tilgang til seismiske tsunami strikes.
data fra lyttestasjoner i hele verden. Det er en hurtig (sanntids) ana-lyse av slike data som vil være ryggraden i et tsunami varslingssys- As shown in the maps and tables in tem, og NORSAR har den nødvendige kompetanse for å kunne bistå this section, a number of people med oppbyggingen av slike varslingssystemer.
were killed by smaller earth-quakes during 2004, but none caused destructions approaching those of the 26 December event.
The seismic waves from this earth-quake reached NORSAR's seismic stations about 12 minutes after the earthquake occurred. About 7 min-utes later, NORSAR's automatic alert system generated a message that was sent electronically to cooperating institutions, and that contained initial estimates of the location and size of the earth-quake. Through our participation in the work of the CTBT organization, NORSAR has access to real-time data from the International Moni-toring System. NORSAR's expertise in automatic processing could be useful in assisting with the devel-opment of a tsunami warning sys-tem. Det katastrofale jordskjelvet utenfor Sumatra den 26 desember 2004 ble fulgt av et stort antall etterskjelv, som vist på kartet. (Kilde: European-Mediterra- nean Seismological Centre's Web side http://www.emsc-csem.org/Doc/ SUMATRA_261204.html)The catastrophic earthquake off the coast of Sumatra on 26 December 2004 was followed by a large number of aftershocks, as shown on the map. (Source: European-Mediterranean Seismological Centre's Web page http://www.emsc- Jordskjelv i 2004 med styrke over 7.0 (venstre) og som krevet menneskeliv (høyre). (Kilde: USGS Web side http:// neic.usgs.gov/neis/eq_depot/2004/)Earthquakes in 2004 with magnitude 7 and greater on the Richter scale (left) and which claimed human lives (right). (Source: USGS Web page http://neic.usgs.gov/neis/eq_depot/2004/) Southern Sumatra, Indonesia Strait of Gibraltar Near the West Coast of Honshu, Japan Kepulauan Alor, Indonesia Off the West Coast of Northern Sumatra Jordskjelv i år 2004 som har krevet mer enn 5 menneskeliv (Kilde: USGS Web side http:// Earthquakes in 2004 which claimed more than 5 human lives. (Source: USGS Web page


Jordskjelv i Norge i 2004 Earthquakes in Norway in 2004 Jordskjelv (styrke > 2.0) rapportert følt i Norge i år 2004Earthquakes (M>2.0) reported felt in Norway during 2004 Jordskjelv i Norge i 2004
Earthquakes in Norway in
Norges nasjonale seismiske nettverk er etablert gjennom å kombinere seismiske stasjoner fra NORSAR med de som drives av Universitetet i Bergen, Institutt for geovitenskap. På dette nettverket ble det i 2004 Norway's National Seismic Network registrert 1516 jordskjelv som også vist på kartet, og i tillegg ble det comprises the stations operated by NORSAR and the University of Ber- registrert 1219 rystelser fra lokale sprengninger. Det største jord- gen, Department of Earth Science. skjelvet på norsk territorium i 2004 hadde en styrke (Richter-tall) på This network recorded 1516 earth- 5.2 og fant sted ved Jan Mayen den 14. april. Av jordskjelvene ble 17 quakes (shown on the map) during følt av mennesker, og de 8 sterkeste er vist i tabellen. Det kanskje 2004, as well as 1219 local explo- mest oppsiktsvekkende var at et større jordskjelv nær Kaliningrad sions. The largest earthquake in (styrke 5.4) ble følt også i Norge.
Norway and adjacent regions in 2003 had a Richter magnitude of 5.2 and occurred near Jan Mayen on 14 April. 17 earthquakes were felt, and the 8 largest are listed in the table. Particularly noteworthy is the fact that a large earthquake near Kaliningrad was felt even in Norway.
Jordskjelv obeservert i Norge og tilgrensende områder i år 2004 (røde symboler). Sannsynlige eksplosjoner er merket med gult. (Fra årsrapporten for Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk).
Earthquakes observed in Norway and adjacent areas during 2004 (red symbols). Presumed explosions are marked in yellow. (From the annual report of the Norwegian National Seismic Network)


Seismisk modellering Seismic modelling Research and development
Forskning og utvikling
NORSAR's section for seismic mod- Seksjonen for seismisk modellering arbeider med spissteknologi innen elling is in the international fore- seismiske undersøkelser, utfører FoU-prosjekter og ekspertoppdrag front regarding advanced og utvikler programvare for petroleumsindustrien. En del av nyut- technology for seismic explora- viklingene implementeres i NORSARs programpakker, mens en del tion. The section carries out R&D fungerer som interne verktøy som benyttes i prosjekter og projects, provides expert consult-ant services and develops software modelleringsoppdrag. products for use in the petroleum Seksjonen fokuserer på utvikling og forbedring av metoder for 3D- industry. Some of the develop- modellering for petroleumsindustrien. I 2004 har NORSAR utført en ments are implemented within rekke oppdrag for internasjonal oljeindustri, en bransje der NORSARs NORSAR's software packages, modellering nå benyttes i hele verdikjeden innen seismisk prospek- whereas others are used as inter- tering etter olje og gass. Erfaringen fra oppdrag for petroleums- nal tools for various projects and modelling services.
industrien overføres til NORSARs løpende FoU og softwareutvikling, og bidrar således til å heve kvaliteten i produktene. The focus of the activities is on developing and improving methods Skjærbølger i anisotrope media
for 3-D modelling of oil and gas reservoirs for the petroleum indus- Interessen for skjærbølger har økt i den seismiske industrien i de try. In 2004, NORSAR has carried senere år som en følge av økende bruk av konverterte bølger for out a number of projects for oil bedre karakterisering av egenskapene i petroleumsreservoarer. Kon- companies worldwide. NORSAR's sistent tolking av konverterte seismiske bølger blir vanskeliggjort når modelling software is now being lagene mellom reservoaret og overflaten er anisotrope. used in numerous applications in I anisotrope media viser skjærbølgene spesielle egenskaper: seismic prospecting for oil and gas. The experience gained in these Hastigheten bølgen brer seg med avhenger ikke bare av hvor i mediet projects are used in NORSAR's bølgen er, men også av den retningen den går. Bølgen deler seg i to og ongoing R&D and software devel- bølgefrontene blir mer kompliserte enn i isotrope media på grunn av opment, and thus contributes to at de delte bølgefrontene folder seg inn i hverandre.
improving the quality of these NORSAR har i en årrekke utviklet robuste teknikker for propagering av seismiske bølger, og den såkalte bølgefrontsmetoden (en NORSAR-oppfinnelse) ble i 2004 introdusert for trykkbølger i anisotrope media. Shear waves in anisotropic
Det arbeides nå med tilsvarende implementering for skjærbølger.
media
During the past several years, the
interest for using shear waves in
seismic processing has increased
due to the potential of converted
waves for achieving improved
characterization of reservoir prop-
erties. It is, however, difficult to
obtain consistent interpretation of
converted seismic waves when the
layers between the reservoir and
the surface are anisotropic.
In anisotropic media, the shear waves exhibit some special proper-ties: The velocity of shear wave propagation depends not only on the position of the wave within the media, but also on the direction of its propagation. The wave splits into two components, and the wavefronts become more complex than in isotropic media because the split wavefronts interfere with each other.
I 2004, NORSAR introduced its so-called wavefront-method for pro-cessing compressional waves in Figuren viser simulerte bølgefronter for den raske (blå) og mer saktegående anisotropic media. We are now (grønne) skjærbølgen i en skifrig bergart med vertikale sprekker. Tilsvarende working on a corresponding imple- bølgeform i et isotropt medium ville vært en enkel, kuleformet flate.
mentation for shear waves.
The figure shows simulated wavefronts for fast (blue) and slower (green) shear wave propagation in shale with vertical cracks. In an isotropic medium, the corresponding wavefront would have been a simple, spherical surface. NORSARs software for seismisk modellering ble presentert på NORSARs stand under SEG-kon- feransen i 2004 i Denver, Colorado. NORSAR's software for seismic modelling was presented at the NORSAR booth during the SEG conference in 2004 in Denver, Colorado. Informasjon og markedsføring
Information and marketing
Kunnskapsformidling blir en stadig viktigere del av forskningsinsti-tuttenes virksomhet, og det stilles økende krav til formidling av resul- Communicating the results of the tater i forbindelse med søknad om støtte til forskningsprosjekter. research is becoming an ever NORSARs avdeling for seismisk modellering deltar årlig på de mest increasing focus of research insti-tutions, and there is an increasing sentrale internasjonale geofysiske konferanser og utstillinger med requirement when submitting foredrag og visning av resultater fra sin forskning. I 2004 deltok research proposals to make the avdelingen med bl a en utstilling på Society of Exploration Geophysi- results available to the public as cists' (SEG) konferanse i Denver, Colorado, og forskere fra NORSAR well as to the scientific community. fikk her anledning til å vise fram de seneste resultatene fra sin FoU for NORSAR's section for seismic mod- interesserte kollegaer og brukere av NORSARs seismiske modeller- elling participates each year in the main international geophysical conferences, and give presenta- Kort tid fra forskning til anvendelse er NORSARs mål rundt denne tions of their research results as delen av instituttets virksomhet.
well as demonstrations of the NOR-SAR modelling software. In 2004, NORSAR had a stand at the Society of Exploration Geophysicists' (SEG) conference in Denver, Colorado, and thereby had an opportunity to present the latest results of their R&D for interested colleagues and users of NORSAR's seismic model-ling software.
Publikasjoner og foredrag Publications and lectures Publikasjoner / Publications Braun, T., J. Schweitzer, R. M. Azzara, Drottning, Å., I. Lecomte, H. Gjøyst-
Bedrosian, P.A., N. Maercklin, O. Rit-
D. Piccinini, M. Cocco & E. Boschi dal, T.A. Johansen & L.Klefstad ter, T. Ryberg & U. Weckmann (2004): Results from the temporary (2004): Towards an efficient work- (2004): Structure classification installation of a small aperture seis- flow for modelling the seismic from the joint interpretation of seis- mic array in the Central Apennines response from reservoir fluid simu- mic and magnetotelluric models. and its merits for the local event lator data, SBGf/SPE Joint Work- EOS Trans., Am. Geopys. Un., detection and location capabilities. shop, Rio de Janeiro, June.
85(46). Fall Meet. Suppl., GP13A- Annales of Geophysics (Annali di Engdahl, E. R. & J. Schweitzer Geofisica) 47, 1557-1568.
(2004): Observed and predicted Bedrosian, P.A., N. Maercklin, O. Rit- Bulteau, M. (2004): Controlling and travel times of Pn and P phases ter, U. Weckmann, T. Ryberg & correcting resolution effects in recorded at NORSAR from regional DESERT Group (2004): Combined marine seismics: application to bet- events. In: Semiannual Technical seismic and magnetotelluric imag- ter assessment of offshore geohaz- Summary, 1 January – 30 June ing of the Dead Sea Transform. EGU ards, Civ. Eng. degree Thesis, 2004, NORSAR Scientific Report 2– Gen. Ass., Geophys. Res. Abstract, EOST, University Louis Pasteur, 2004, 51-56, Kjeller, Norway, France, ICG report # 2004-6-1, NORSAR Contribution No. 906.
Bischoff, M., T. Maier, J. Schweitzer & Engdahl, E. R. & J. Schweitzer H.-P. Harjes (2004): Comparison of Bungum H. & T. Kværna. (2004): (2004): Observed and predicted the Love-Rayleigh discrepancy in Energy Partitioning for Seismic travel times of Pn and P phases Central Europe (GRSN) and Scandi- Events in Fennoscandia and NW recorded at NORSAR from regional navia (NORSAR). Geophysical Russia, Annual Report, Award No. events. Eos Trans. AGU, 85 (47), Research Abstracts 6, 05131
DE-FC03-02SF22636, NORSAR Fall Meeting Supplement, Abstract Contribution No. 909.
Bischoff, M., J. Schweitzer, T. Meier & Bungum, H. & O. Olesen (2004): The Farahbod A. M., C. Lindholm, M. H.-P. Harjes (2004): Anisotropy in 31st of August 1819 Lurøy earth- Mokhtari & H. Bungum (2003): the lower crust and the upper man- quake revisited. Nor. J. Geology, in Aftershock analysis for the 1997 tle inferred from the inversion of Ghaen-Birjand (Ardekul) earth- Love and Rayleigh phase veloci- quake. Journal of Seismology and Bungum, H., T. Kvaerna, S. ties: GRSN and NORSAR. In: B.
Earthquake Engineering, Tehran, 5, Mykkeltveit, M. Roth, V. Oye, K. Stöckhert & G. Dresen (eds.): Sym- No. 2, pp. 1-10.
Aastebol, D, Harris & S. Larsen posium: Tectonics on Human Time (2004): Energy Partitioning for Gibbons, S.J. (2004): Annual Techni- Scale, Bochumer Geowissen- Seismic Events in Fennoscandia and cal Report prepared for US Dept. of schaftliche Arbeiten, Heft 3, 93-94, NW Russia. 26th Seismic Research Energy, Contract No. DE-FC03- 2004 (extended abstract).
Review – Trends in Nuclear Explo- Bischoff, M., J. Schweitzer & T. Meier sion Monitoring. Orlando, Florida, Harris, D.B., F. Ringdal, E. Kremenet- (2004): Comparison of the Love- September 21 – 23, 2004, LA-UR- skaya, S. Mykkeltveit, D. Rock, J. Rayleigh discrepancy in central 04-5801, Proceedings, CD Version Schweitzer, T. Hauk & J. Lewis Europe and southern Scandinavia file 4-02 ; Volume I, 387-389, 2004 (2004): Ground-truth collection for (NORSAR). In: Semiannual Techni- Bungum, H., O. Ritzmann, J.I. mining explosions in Northern Fen- cal Summary, 1 January – 30 June Faleide, N. Maercklin, J. Schweitzer, noscandia and Russia. 26th Seismic 2004, NORSAR Scientific Report 2– W.D. Mooney, S.T. Detweiler & W.S. Research Review – Trends in 2004, 70-78, Kjeller, Norway, Leith (2004): Development of a Nuclear Explosion Monitoring. three-dimensional velocity model Orlando, Florida, September 21 – Bommer, J.J., N.A. Abrahamson, F.O. for crust and upper mantle of the 23, 2004, LA-UR-04-5801, Proceed- Strasser, A. Pecker, P.-Y. Bard, H. Barents Sea, Novaya Zemlya, Kara ings, CD Version file 02 – 06; Vol- Bungum, F. Cotton, D. Fäh, F. Sea and Kola-Karelia Regions. Pro- ume 1, 73–82.
Sabetta, F, Scherbaum and J. ceedings, 26th Seismic Research Hicks, E.C, T. Kværna, S. Studer (2004): The challenge of Review, Orlando, Florida, 21-23 Mykkeltveit, J. Schweitzer & F. defining upper bounds on earth- Ringdal (2004): Travel-times and quake ground motions. Seism. Res. Bungum, H., C. Lindholm and J. I. attenuation relations for regional Lett., 75(1), 82-95.
Faleide (2005): Postglacial seismic- phases in the Barents Sea region. Bommer, J.J., F. Scherbaum, F. Cot- ity offshore mid-Norway with Pure appl. geophys. 161, 1-19, ton, H. Bungum & F. Sabetta emphasis on spatio-temporal-mag- (2004): Discussion of Uncertainty nitudal variations. Marine and Kind, R. & J. Schweitzer (2004): Erd- Analysis of Strong-Motion and Seis- Petroleum Geology, in press.
beben: Ein Blick in das Erdinnere. mic Hazard' by R. Sigbjörnsson and Conde, P., C. Lindholm & S. Molina Geographie und Schule 151, Okto- N.N. Ambraseys. Bull. Earthq. Eng., (2004): Soil amplification study in ber 2004, 10-13.
Oslo, Norway, using the Nakamura Kozyrev, S., E. Kremenetskaya, V. Bommer, J.J., F. Scherbaum, H. Bun- technique (JSESAME). ICG Report.
Asming, F. Ringdal & T. Kværna. gum, F. Cotton, F. Sabetta & N. A. Drottning, Å., I. Lecomte & H. Gjøyst- (2004): Ground Truth information Abrahamson (in press): On the use dal (2004): An efficient workflow from Khibiny mining explosions. In:
of logic trees for ground-motion for modelling the seismic response Semiannual Technical Summary, 1 prediction equations in seismic haz- from petroleum reservoirs during July – 31 December 2003, NORSAR ard analyses. Bull. Seism. Soc. Am.
production, Abstracts, SPE/EAGE Sci. Report 1-2004.
Joint Workshop, 23-25 March 2004, Kværna, T. (2004): ARCES record- Lindholm, C., H. Bungum & S. Molina Molina, S. & C. Lindholm (2004): ings of events from the Khibiny and (2004): Site-specific hazard for HAZUS-ICG, Vers. 1.0, User and Olenegorsk mines. In: Semiannual three sites in Northwestern Norway. Technical Manual. ICG Report.
Technical Summary, 1 July – 31 Report for ICG project 4.
December 2003, NORSAR Sci. Molina, S. & C. Lindholm (2004): Report 1-2004.
Lindholm, C. (2004): Jordskjelvet Hazus Report: Development of seis- som rystet Oslo i 1904 og mic risk methodologies and tools. Kværna, T. (2004): Seismiske hen- muligheten for en gjentagelse. ICG 3-2003-1, 65 pp.
delser i Barentsburg i forbindelse Aftenposten Kronikk, 24. oktober.
med gruveulykken den 26. juli Nadim F., C. Lindholm, S. Remseth, A. 2004. NORSAR Contribution No. Lindholm, C. (2004): Flodbølgekatas- Andresen, M. Moghtaderi-Zadeh trofen: Hvorfor varslet ikke andre (2004): Bam earthquake of 26 land? Aftenposten, 31. desember.
December 2003; ICG Reconnas- Kvaerna, T., S. Gibbons, F. Ringdal & sance Mission. ICG Report 2004- D. Harris (2004): Integrated Seis- Lindholm C.D., A. Climent, E. Cama- mic Event Detection and Location cho, W. Strauch, J. Cepeda, D. Cac- by Advanced Array Processing. 26th eres, J.P. Ligorria & H. Bungum (in Nadim F., M. Moghtaderi-Zadeh, C. Seismic Research Review – Trends press): Seismic hazard and Micro- Lindholm, A. Andresen, S. Rem- in Nuclear Explosion Monitoring. zonation. In: Central America, seth, M. Bolourchi, M. Mokthari & E. Orlando, Florida, September 21 – Geology, Resources and Hazards. Tvedt (2004): The Bam earthquake 23, 2004, LA-UR-04-5801, Proceed- Eds.: J. Bundschuh and G. Alva- of 26 December 2003. Bull. Eq. ings, CD Version file 8-07; Volume Eng., 2, pp. 119-153.
II, 297–306, 2004 Lindholm C., M. Roth, H. Bungum & NORSAR (2004): Site specific hazard Kvaerna, T., S. Gibbons, F. Ringdal & J.I. Faleide (in press): Probabilistic for three sites in northwestern Nor- D. Harris (2004): Integrated Seis- and deternministic seismic hazard way under ICG project "Rock slope mic Event Detection and Location results and influence of the sedi- failures, models and risk". Interna- by Advanced Array Processing., mentary Møre Basin, NE Atlantic. tional Centre of Geohazards, Oslo, Annual Report, Award No. DE- Marine and Petroleum Geology.
FC52-03NA99517, NORSAR Contri- Lindholm, C.D., C. A. Redondo & H. NORSAR (2004): Earthquake study Bungum (2004): Two earthquake for the Upper Tama Koshi Dam Laurain, R., L.-J. Gelius, V. Vinje & I. databases for Central America. In Project. Report for Norconsult a.s., Lecomte (2004): A review of 3D Rose, W.I., Bommer, J.J., Lopez, 78 pp, NORSAR Contribution 870.
illumination studies, Journal of D.L., Carr, M.J., and Major, J.J. Oye, V. (2004): Observation and Seismic Exploration, 13, 17-37.
(eds.): Natural History in El Salva- dor, Geological Society of America, Analysis of Microearthquakes – Lecomte, I., H. Gjøystdal, Å. Drott- Special Paper 375, 357-362.
Monitoring of Microseismicity in ning, F. Maaø, T.-A. Johansen & R. Hydrocarbon Reservoirs, Active Bakke (2004): Efficient and flexible Maercklin, N., C. Haberland, T. Fault Zones and Mines, PhD thesis, modeling of reservoirs: the Ryberg, M. Weber, Y. Bartov & Unipub AS, Oslo, ISSN 1501-7710.
HybriSeis concept, The Leading DESERT Group (2004): Imaging the Oye, V., J. A. Chavarria & P. E. Malin Edge, 23, 432-437.
Dead Sea Transform with scattered seismic waves. Geophys. J. (2004): Determining SAFOD area Lecomte, I., S.-E. Hamran & L.-J. microearthquake locations solely Gelius (2004): Improving Kirchhoff with Pilot Hole seismic array data, migration with repeated Local Maercklin, N. (2004): Seismic struc- Geophysical Research Letters, 31, Plane-Wave imaging? a SAR- ture of the Arava Fault, Dead Sea L12S10, doi:10.1029/ inspired signal-processing Transform. Doctoral thesis, Univer- approach, Geophysical Prospect- sity of Potsdam, Germany. http:// Oye, V., H. Bungum & M. Roth ing, submitted.
0046/door.htm. Also published as (2004): Source parameters and Lecomte, I. (2004): Simulating Scientific Technical Report STR04/ scaling relations for mining related Prestack Depth Migrated Sections, 12, GeoForschungsZentrum Pots- seismicity within the Pyhäsalmi ore Extended Abstracts, EAGE 66th dam, Germany.
mine, Finland. Bull. Seism. Soc. Meeting and Exhibition, Paris, June, Am., in press.
Mispel, J. (2004): Introduction: Ray- based Modelling of Shear Waves in Ringdal, F. (ed.) (2004): Semiannual Lindholm, C. (2004): Annual Report anisotropic Media for Wavefront Technical Summary, 1 July - 31 for the Indo-Norwegian pro- Construction. Internal note, NOR- December 2003, NORSAR Sci. Rep. gramme of institutional coopera- 1-2004, Kjeller, Norway, February.
Mispel, J. (2004): PetroForsk Program Ringdal, F. (ed.) (2004): Semiannual Lindholm, C. (2004): Analysis of Seis- "A Practical Approach to Calculate Technical Summary, 1 January - 30 mic Decoupling, Final Scientific Green's Functions for Seismic Shear June 2004, NORSAR Sci. Rep. No. Report prepared for SAIC under Waves in 3-D Inhomogeneous 2-2004, Kjeller, Norway, August.
contract DTRA01-01-C-0069, Octo- Anisotropic Media", NORSAR Contri- Ringdal, F. & T. Kværna, (2004): bution 912, Final Scientific Report, Some aspects of regional array NFR project #150971/431.
Lindholm, C. (2004): Seismic calibra- processing at NORSAR, In: Semian- tion of northeast Africa. Scientific Molina S. & C. Lindholm (2004): A nual Technical Summary, 1 July – 3 Report prepared for CTBTO, Vienna, logic tree extension of the capacity December 2003, NORSAR Sci. Contract 2003-1003, NORSAR Con- spectrum method developed to Report 1-2004.
tribution 908, October.
estimate seismic risk in Oslo. J. Earthq. Eng. In press. Ringdal, F., T. Kværna, E. Kremenet- Schweitzer, J. (2004): NORSAR Insti- Foredrag og Poster /
skaya, V. Asming, S. Kozyrev, S. tutional Report, 4th Annual Lectures and Posters
Mykkeltveit , S. Gibbons and J. Sch- Meredian Report, 14 pp, December.
weitzer (2004): Research in Abu-Ayyash, K., A. Agnon, Z. Ben- Regional Seismic Monitoring. In: Schweitzer, J. (2004): NORSAR's Data Avraham, G. Bock, J. Bribach, R. El- Semiannual Technical Summary, 1 Center. Proceedings, FDSN Meeting, Kelani, U. Frieslander, Z. Garfunkel, January – 30 June 2004, NORSAR September 2004, Potsdam, Ger- S. Grunewald, Ch. Haberland, A. Sci. Report 2-2004.
Hofstetter, K.-H. Jäckel, D. Kesten, R. Kind, G. Laske, N. Maercklin, J. Ringdal, F. , T. Kværna, E. Kremenet- Schweitzer, J. (2004): NORSAR Sta- Mechie, A. Mohsen, I. Qabbani, G. skaya, V. Asming, S. Kozyrev, S. tus Report,Proceedings, 5th Rümpker, T. Ryberg, F. Scherbaum, Mykkeltveit, S. Gibbons & J. Sch- Meredian Workshop, Potsdam, Ger- A. Schulze, M. Stiller, M. Weber & K. weitzer (2004): Research in Wylegalla (2004): Multi-scale struc- Regional Seismic Monitoring. 26th Solheim A., Bhasin, DeBlasio, Blikra, tural image of the Dead Sea Trans- Seismic Research Review – Trends Boyle, Braathen, Dehls, Elverhøy, form region as revealed by seismic/ in Nuclear Explosion Monitoring. Etzelmuller, Glimsdal, Harbitz, Hey- seismology data. 5th DESERT Orlando, Florida, September 21 – erdahl, Høydal, Iwe, Karlsrud, Workshop, Suwayma, Jordan, April 23, 2004, LA-UR-04-5801, Proceed- Lacassse, Lecomte, Lindholm, ings, CD Version file 3–10; Volume Longva, Løvholt, Nadim, Nordahl, I, 297–306, 2004 Romstad, Røed and Strout (2005): Bedrosian, P.A., N. Maercklin, O. Rit- ter, U. Weckmann, T. Ryberg & Ritzmann, O., J.I. Faleide, H. Bun- International Centre of Geohazards DESERT Group (2004): Combined gum, N. Maercklin, J. Schweitzer, (ICG): Assessment, prevention and seismic and magnetotelluric imag- W. D. Monney, S. T. Detweiler & W. mitigation of geohazards. Norwe- ing of the Dead Sea Transform. EGU S. Leith (2004): Construction of a gian Journal of Geology, 85, No. 1- 3D seismic velocity model fort he Barents Sea region using sedimnet Stange, S. & J. Schweitzer (2004): Bedrosian, P.A., N. Maercklin, O. Rit- vs. crystalline crust thickness rela- Source depths at regional dis- ter, T. Ryberg, and U. Weckmann tionships. Eos Trans. AGU, 85 (47),
tances: an example from the West- (2004). Structure classification Fall Meeting Supplement, Abstract ern Barents Sea / Svalbard Region. from the joint interpretation of seis- In: Semiannual Technical Summary, mic and magnetotelluric models. AGU Fall Meeting, December. Sabetta, F., A. Lucantoni, H. Bungum 1 July – 31 December 2003, NOR- & J.J. Bommer (2004): Sensitivity SAR Scientific Report 1–2004, 45- Bischoff, M., J. Schweitzer, T. Maier & of PSHA results to ground motion 50, Kjeller, Norway, February.
H.-P. Harjes (2004): Messung der prediction relations and logic-tree Stevens, J, N. Rimer, H. Xu, J. Mur- Love-Rayleigh-Diskrepanz: GRSN weights. Soil Dyn. Earthq. Eng., in phy, B. Barker, S. Gibbons, C. Lind- und NORSAR. 64th Jahrestagung holm, F. Ringdal, T. Kvaerna & I der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft, Berlin 8 – 12 March Schisselé, E. & J. Schweitzer (2004): Kitov (2004):Analysis and Simula- Study of regional variations of the tion og Cavity-Decupled Chemical coda characteristics in the Barents Explosions. 26th Seismic Research Bischoff, M., J. Schweitzer, T. Maier & Sea using small-aperture arrays. Review – Trends in Nuclear Explo- H.-P. Harjes (2004): Anisotropy in In: Semiannual Technical Summary, sion Monitoring. Orlando, Florida, the lower crust and the upper man- 1 July – 31 December 2003, NOR- September 21 – 23, 2004, LA-UR- tle inferred from the inversion of SAR Scientific Report 1–2004.
04-5801, Proceedings, CD Version Love and Rayleigh phase veloci- file 4-13 ; Volume I, 495-502, 2004 ties: GRSN and NORSAR.Sympo- Schweitzer, J. (2004): Gerhard Müller sium: Tectonics on Human Time – Investigations of the Earth's Man- Weber, M., K. Abu-Ayyash, A. Abuela- Scale, Spockhövel (poster).
tle. In: Schweitzer, J. (ed.) (2004). das, A. Agnon, H. Al-Amoush, A. Symposium in Memoriam of Prof. Babeyko, Y. Bartov, M. Baumann, Z. Bischoff, M., T. Maier, J. Schweitzer & Gerhard Müller, Neustadt an der Ben-Avraham, G. Bock, J. Bribach, H.-P. Harjes (2004): Comparison of Weinstraße, 16. – 17. Januar 2003, R. El-Kelani, A. Förster, H.-J. the Love-Rayleigh discrepancy in ISSN 0934-6554, 21-27 pp. Förster, U. Frieslander, Z. Gar- central Europe (GRSN) and Scandi- funkel, S. Grunewald, H. J. Götze, navia (NORSAR). EGU General Schweitzer, J. (ed.) (2004): Sympo- V. Haak, C. Haberland, M. Hassou- Assembly, Nice (poster) sium in Memoriam of Prof. Gerhard neh, S. Helwig, A. Hofstetter, K.-H. Müller, Neustadt an der Weinstraße, Jäckel, D. Kesten, R. Kind, N. Maer- Braun T., D. Piccinini, A. Fiordelisi, C. 16. – 17. Januar 2003, Mitteilungen cklin, J. Mechie, A. Mohsen, F. M. Donati, E. Spinelli, V. Ferri, M. Ibs- der DGG, Sonderband I/2004, ISSN Neubauer, R. Oberhänsli, I. Qab- von Seht, V. Oye, M. Roth & J. Sch- 0934-6554, 113 pp.
bani, O. Ritter, G. Rümpker, M. weitzer (2004): Outline of a joint Rybakov, T. Ryberg, F. Scherbaum, research project by ENEL-INGV for Schweitzer, J. (2004): Transnational J. Schmidt, A. Schulze, S. Sobolev, the study of the microseismicity in access to major research infrastruc- M. Stiller, H. Thoss, U. Weckmann & the Larderello geothermal area, tures. 2nd Annual Report. EC Con- K. Wylegalla (2004): The crustal 23rd National Workshop of the tract Number HPRI-CT-2002-00189 structure of the Dead Sea Trans- National Group of Geophysics and Schweitzer, J. (2004): Das wissen- form. Geophys. J. Int. 156 (3), Solid Earth (GNGTS), 14 -16 schaftliche Erbe der deutschen December. Rome, Italy.
Geophysik – Die Zeit drängt Öberg, D., T. Kværna & F. Ringdal Deutsche Geophysikalische Gesell- (2004): Discriminants for seismic schaft Mitteilungen 3/2004, 3-4.
monitoring. In: Semiannual Techni-
cal Summary, 1 January – 30 June 2004, NORSAR Sci. Report 2-2004.
Braun, T. & J. Schweitzer (2004): Galiana-Merino J.J., C. Lindholm, S. Lecomte, I. (2004): Target-oriented Spatial noise field characteristics of Gibbons, P. Jauregui, S. Molina, J. and model-based imaging for geo- a temporary three-component Rosa-Herranz & J.J. Giner (2004): hazards studies? Some insights small aperture array in Central Time-frequency analysis of earth- from oil exploration, "Geophysics Italy. 23rd National Workshop of quakes and explosions located at for Geohazards" workshop, Interna- the National Group of Geophysics the northwest of the province of Ali- tional Centre for Geohazards, Oslo, and Solid Earth (GNGTS), 14 -16 cante. 4'a Asamblea Hispano Por- 17 November.
December, Rome, Italy.
toguesa de Geodesia y Geofisica. Figueira da Foz, 2004, 1.
Lecomte, I. (2004): Modelling and Bungum, H. (2004): Seismotectonics: imaging for offshore high-resolution The geophysics of earthquake pro- Harris, D.B., F. Ringdal, E. Kremenet- seismics? From oil exploration to cesses. The 17th Kongsberg Semi- skaya, S. Mykkeltveit, D. Rock, J. geohazards. NGU, Trondheim, 14 nar, Kongsberg, Norway, 5-7 May.
Schweitzer, T. Hauk & J. Lewis (2004): Ground-truth collection for Bungum, H. (2004): Oslo-jordskjelvet mining explosions in Northern Fen- Lecomte, I. (2004): Dealing with i 1904. Norsk Geofysisk Forenings noscandia and Russia. 26th Seismic strong heterogeneity in seismic Årsmøte, Geilo, 15-17 September.
Research Review – Trends in modelling and imaging, "2D arrays - opportunities for 3D imaging, Bungum, H. (2004): Oslo-jordskjelvet Nuclear Explosion Monitoring. enhanced resolution and image i 1904. Oslo-geofysikernes Foren- Orlando, Florida, 21 - 23 Septem- quality" medical imaging work- ing, Oslo, 6 October.
ber (poster).
shop, NTNU, Trondheim, 15 Decem- Bungum, H., F. Pettenati, L. Sirovich & Iversen, E. (2004): Aspects of the J. Schweitzer (2004): Source inver- theory of normal incidence rays for Maercklin, N., O. Ritzmann, J. I. sion of regional intensity patterns: isotropic and anisotropic media. Faleide, H. Bungum, J. Schweitzer, the Ms = 5.5, 1904 Oslofjord earth- The 11th international workshop on W. Mooney & S. Detweiler (2004): quake, and some smaller well seismic anisotropy, St. John's, New- Developement of a 3D velocity recorded Norwegian events. ESC foundland, Canada, 25 - 30 July.
model fort he crust and the upper 29th Gen. Ass., Potsdam, Germany, Kraaijpoel, D., E. Iversen, V. Vinje & J. mantle of the Barents Sea and Mispel (2004): Kirchhoff modelling adjacent regions. ESC 29th Gen. Bungum, H., T. Kvaerna, S. in anisotropic media using wave- Ass., Potsdam, Germany, Septem- Mykkeltveit, M. Roth, V. Oye, K. front construction and integration ber (poster).
Aastebol, D, Harris & S. Larsen over triangulated interfaces. The Musson, R., J. Battlo, J. Dewey & J. (2004): Energy Partitioning for 11th international workshop on Schweitzer (2004): The IASPEI Seismic Events in Fennoscandia and seismic anisotropy, St. John's, New- working group on seismological NW Russia. 26th Seismic Research foundland, Canada, 25 - 30 July.
archives: A status report. ESC 29th Review – Trends in Nuclear Explo- Krüger, F., J. Schweitzer & Masi Work- Gen. Ass., Potsdam, Germany, Sep- sion Monitoring. Orlando, Florida, ing Group (2004): Crust and upper tember (poster).
21-23 September (Poster) mantle structure of northernmost O'Mongáin, A., A. Douglas & J. Sch- Bungum, H., O. Ritzmann, J.I. Fennoscandia. AG Seismologie, weitzer (2004): Seismological cali- Faleide, N. Maercklin, J. Schweitzer, Bochum, Germany, 27 – 29 Sep- bration of the Eskaldemuir array. W. Mooney, S. Detweiler & W. Leith ESC 29th Gen. Ass., Potsdam, Ger- (2004): Development of a three- Kvaerna, T., S.J. Gibbons, F. Ringdal & many, September (poster).
dimensional velocity model for the D. Harris (2004): Integrated Seis- crust and upper mantle in the Bar- mic Event Detection and Location Oye, V. (2004): Microearthquakes ents Sea, Novaya Zemlya, Kara Sea by Advanced Array Processing. 26th close to the San Andreas Fault and Kola-Karelia Regions. 26th Seis- Seismic Research Review – Trends Observatory at Depth Pilot Hole, mic Research Review – Trends in in Nuclear Explosion Monitoring. Parkfield, California. Western Pacific Nuclear Explosion Monitoring. Orlando, Florida, 21 - 23 Septem- Geophysics Meeting, Hawaii, USA, Orlando, Florida, 21 - 23 Septem- ber (poster).
ber (poster).
Kvaerna, T., S. Larsen & M. Roth Ringdal, F. , T. Kværna, E. Kremenet- Drottning, Å., I. Lecomte & H. Gjøyst- (2004): Generation of Shear Waves skaya, V. Asming, S. Kozyrev, S. dal (2004): An efficient workflow from Blasts and Microearthquakes Mykkeltveit, S.J. Gibbons & J. Sch- for modelling the seismic response in Underground Mines. ESC, Pots- weitzer (2004): Research in from petroleum reservoirs during dam, Germany, September 2004.
Regional Seismic Monitoring. 26th production, SPE/EAGE Joint Work- Seismic Research Review – Trends shop, 23-25 March 2004, Copen- Lecomte, I. (2004): L'imagerie in Nuclear Explosion Monitoring. hagen, Denmark.
sismique en exploration pétrolière, Orlando, Florida, 21 - 23 Septem- Centre Culturel Francais, Oslo, 3 Drottning, Å., I. Lecomte, H. Gjøyst- dal, T.A. Johansen & L.Klefstad Ritzmann, O., J.I. Faleide, H. Bun- (2004): Towards an efficient work- Lecomte, I. (2004): Simulating gum, N. Maercklin, J. Schweitzer, flow for modelling the seismic Prestack Depth Migrated Sections, W. D. Monney, S. T. Detweiler & response from reservoir fluid simu- EAGE 66th Meeting and Exhibition, W.S. Leith (2004): Construction of lator data, SBGf/SPE Joint Work- Paris, June.
a 3D seismic velocity model fort he shop, Rio de Janeiro, June.
Barents Sea region using sedimnet Lecomte, I. (2004): Numerical esti- vs. crystalline crust thickness rela- Engdahl, E. R. & J. Schweitzer mation of resolution in seismic tionships. AGU, Fall Meeting, (2004): Observed and predicted imaging, and applications, LGIT, December (poster).
travel times of Pn and P phases Joseph Fourier University, Greno- recorded at NORSAR from regional ble, 30 September.
events. AGU, Fall Meeting, Decem- ber (poster).
Roth M., V. Oye & H. Bungum (2004): Schweitzer, J. (2004): Ernst von Schweitzer, J., F. Pettenati & H. Bun- Monitoring and analysis of Rebeur-Paschwitz (1861 – 1895) – gum (2004): The earthquake of 23 microearthquakes. Sitzung der The father of teleseisms. ESC 29th October 1904 in the Oslo Fjord Arbeitsgruppe Seismologie, Gen. Ass., Potsdam, Germany, Sep- area. 35th Nordic Seminar on Bochum, Germany, 27 - 29 Sep- Detection Seismology, Åkersberga, Sweden, 29 September – 1 Octo- Schweitzer, J. (2004): The 7 April Roth M., V. Oye & H. Bungum (2004): 2004 Flisa earthquake – A GT-1 Monitoring and analysis of event in Southern Norway. ESC Stevens, J, N. Rimer, H. Xu, J. Mur- microearthquakes. 35th Nordic 29th Gen. Ass., Potsdam, Germany, phy, B. Barker, S.J. Gibbons, C. Seminar on Detection Seismology, Lindholm, F. Ringdal, T. Kvaerna & Åkersberga, Sweden, 29 Septem- I. Kitov (2004): Analysis and Simu- ber - 1 October. Schweitzer, J., F. Pettenati & H. Bun- lation og Cavity-Decupled Chemical gum (2004): The earthquake of 23 Explosions. 26th Seismic Research Schisselé, E. & J. Schweitzer (2004): October 1904 in the Oslo Fjord Review – Trends in Nuclear Explo- Study of regional variations of the area. AG Seismologie, Bochum, sion Monitoring. Orlando, Florida, coda characteristics in the Barents Germany, 27 – 29 September.
21 - 23 September (poster) Sea using small-aperture array analysis. 64th Jahrestagung der Schweitzer, J. (2004): The 7th April Öberg, D. & T. Kvaerna (2004): Dis- Deutschen Geophysikalischen 2004 Flisa earthquake – a GT 1 criminants for Seismic Monitoring. Gesellschaft, Berlin, 8 – 12 March event in Southern Norway. 35th 35th Nordic Seminar on Detection Nordic Seminar on Detection Seis- Seismology, Åkersberga, Sweden, mology, Åkersberga, Sweden, 29 29 September – 1 October.
Schweitzer, J. (2004): Ernst von September – 1 October.
Rebeur-Paschwitz (1861 – 1895). 64th Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft, Berlin, 8 – 12 March.

Source: http://www.norsar.no/norsar/about-us/images/Marketing/Company/norsar2004.pdf

chemoemboli.ru2

Cardiovasc Intervent Radiol (2008) 31:735–744 Transcatheter Arterial Chemoembolization for AdvancedHepatocellular Carcinoma with Inferior Vena Cava and RightAtrial Tumors M. C. Chern Æ V. P. Chuang Æ T. Cheng ÆZ. H. Lin Æ Y. M. Lin Received: 24 September 2007 / Accepted: 17 March 2008 / Published online: 22 April 2008Ó Springer Science+Business Media, LLC 2008

Alendronat stada veckotablett 70mg tabl eng

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT Osteomel Once Weekly 70 mg Tablets QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Each tablet contains 70 mg alendronic acid (as sodium alendronate trihydrate). Excipients: each tablet contains 142.64 mg lactose monohydrate. For a full list of excipients, see section 6.1.